skip to Main Content
 •  Bistå medlemsbedriftene i rekruttering / formidling av lærlinger
 •  Foreta administrativt arbeid og praktisk tilrettelegging ved underskrift av intensjonsavtaler og lærekontrakter / opplæringskontrakter
 • Gjennomføre introduksjonssamtaler med lærebedrift og lærling i starten av læretida. Læreplana og bruk av opplæringsboka skal gås gjennom. Det samme gjelder rettigheter og plikter til lærebedrift og lærling, avtaleverk, m.m.
 • Gjennomføre halvårlige lærlingesamtaler med instruktør og lærling. Daglig leder legger også til rette for jevnlig kontakt utover disse samtalene ved behov. Daglig leder skal selvsagt bistå ved ulike spørsmål som dukker opp underveis.
 • Påse at den samlede læretid dekker alle elementer i opplæringen i henhold til læreplanen/ opplæringsplanen
 •  Påse at vilkårene i lærekontrakten/opplæringskontrakten blir oppfylt (teorikrav)
 • Melde opp lærlingene til fag-/svenne-/ kompetanseprøve
 • Aktivt arbeide for å knytte flere medlemsbedrifter til kontoret
 • Bistå ved godkjennelsesprosedyren av lærebedriftene
 • Motta og fordele tilskudd og overføringer som medlemsbedriftene har krav på
 • Informere lærebedrifter / lærlinger om lønnssatser, lån og stipendordninger
 • I samarbeid med lærebedriften gjøre avtaler med andre bedrifter / skoler i tilfelle lærebedriften ikke kan dekke alle målene i læreplana
 • Legge til rette for opplæring av instruktører og faglig ledere i lærebedriftene
 • Orientere elever og foreldre i ungdomsskolene og de videregående skolene om lærlingeordningen, samt om etterspørselen etter lærlinger og fagarbeidere i næringsliv og kommuner
 • Samarbeide med rådgivningstjenesten på skolene, pedagogisk, psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten når det gjelder tilpassa opplegg for lærlinger / lærekandidater med spesielle behov
 •  Samarbeide med Utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune, som har det overordna ansvaret for den videregående opplæringen
 • Daglig leder er sekretær for styret og kalle inn til styremøter. Styret er daglig leders overordnede
Back To Top